Promotie Marijanne Engel op proefschrift ‘Transmural Collaboration in Palliative Care: Perspectives of Nurses and Physicians’

15-12-2021 Consortium Zuidwest Nederland
Promotie Marijanne Engel op proefschrift ‘Transmural Collaboration in Palliative Care: Perspectives of Nurses and Physicians’

Op 23 november jl. heeft Marijanne Engel haar proefschrift ‘Transmurale samenwerking in de palliatieve zorg: perspectieven van verpleegkundigen, verzorgenden en artsen’ ten overstaan van een promotiecommissie succesvol verdedigd.

De meeste van de in dit proefschrift beschreven studies maakten deel uit van een consortium-breed onderzoeksprogramma 'Transmurale samenwerking in de palliatieve zorg', gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Ontwikkeling (ZonMw), waarmee het Consortium Palliatieve Zorg in Zuidwest-Nederland beoogde de transmurale samenwerking in de consortiumregio te verbeteren.

Het doel van het onderzoek dat wordt beschreven in dit proefschrift was om inzicht te krijgen in de perspectieven en ervaringen van verpleegkundigen en artsen in verschillende zorgsettings met betrekking tot transmurale samenwerking in de palliatieve zorg, en in hoe transmurale samenwerking in de palliatieve zorg efficiënt kan worden georganiseerd.

Belangrijkste resultaten

We vonden dat de meeste zorgprofessionals veel belang hechten aan transmurale samenwerking en continuïteit van palliatieve zorg voor patiënten en hun naasten. Zij hebben de overtuiging dat dit kan bijdragen aan kwalitatief hoogwaardige palliatieve zorg. Echter we vonden ook dat in de dagelijkse praktijk van de zorg transmurale samenwerking en informatie-uitwisseling vaak als suboptimaal worden ervaren. Verpleegkundigen, verzorgenden en artsen noemden veel verbeterpunten zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van de medische en verpleegkundige overdracht vanuit het ziekenhuis voor patiënten met een beperkte levensverwachting die na een ziekenhuisopname met ontslag gaan naar huis of een verpleeghuis. Zorgverleners buiten het ziekenhuis gaven aan dat zij in de overdracht vaak belangrijke informatie missen die zij nodig hebben om goede palliatieve zorg te kunnen verlenen. Veel zorgverleners noemden bijvoorbeeld dat zij informatie missen over in hoeverre de patiënt zelf op de hoogte is van de ernst van zijn/haar ziekte en welke wensen de patiënt heeft aangegeven voor verdere behandeling en zorg.

Op het gebied van de organisatie van transmurale samenwerking in de palliatieve zorg vonden we zowel bevorderende als belemmerende factoren. Bevorderende factoren zijn bijvoorbeeld steun van het management van de betrokken zorgorganisaties en landelijke kwaliteitskaders voor palliatieve zorg. Belemmerende factoren zijn bijvoorbeeld de verschillen in professioneel taalgebruik tussen zorgverleners in diverse zorgsettings en verschillen in werkwijzen. Zo zijn zorgverleners in het ziekenhuis gewend om doorgaans korter te overleggen over patiënten en sneller beslissingen te nemen dan zorgverleners buiten het ziekenhuis. Ook zijn rollen en verantwoordelijkheden van zorgprofessionals in de transmurale samenwerking vaak niet duidelijk. We vonden dat er behoefte is aan meer gedeelde opvattingen over doelstellingen en activiteiten rond transmurale samenwerking in de palliatieve zorg en de organisatie van deze samenwerking. Een andere vereiste is een duidelijk en dekkend financieringssysteem. Ten slotte is er meer onderzoek nodig naar de meerwaarde en de kosteneffectiviteit van verschillende modellen van transmurale samenwerking in de palliatieve zorg.

De pdf versie van het proefschrift kunt u downloaden via: http://hdl.handle.net/1765/137043 

Mocht u een printversie van het boekje willen, dan kunt u een mail sturen naar Marijanne Engel met het adres waar het boekje naartoe gestuurd kan worden

Andere links 

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/actieonderzoekers-over-ervaringen-met-implementatie/  

https://palliaweb.nl/publicaties/interviewstudie-aandachtsvelders-palliatieve-zorg  

https://www.nationaalprogrammapalliatievezorg.nl/nieuws/details/artikel-verschenen-over-actie-onderzoek-naar-transmurale-consultatie  

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/onderwijs/programmas/project-detail/palliantie-meer-dan-zorg/transmural-palliative-care-in-the-southwest-region-of-the-netherlands-a-regional-learning-and-quali/