Lerende netwerken

25-03-2021 Consortium Zuidwest Nederland
Lerende netwerken

Consortium in beweging

Het consortium Zuidwest-Nederland (ZWN) zet zich al enkele jaren in voor de beste palliatieve zorg voor iedereen. De kracht van het consortium is dat we zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek aan elkaar verbinden. Dit jaar zullen we dit o.a. doen door lerende netwerken op te zetten en door de lessen van reeds bestaande lerende netwerken breder te gaan delen. 

Een lerend netwerk is een groep van personen die van elkaar wil leren op een bepaald onderwerp. Zo’n groep kan als lerend netwerk van het consortium ZWN worden aangemerkt als: 

  • Minimaal twee van de drie disciplines (zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek) van elkaar leren op het gebied van palliatieve zorg.
  • Er één of meer aanjagers zijn.
  • Er minimaal twee netwerken palliatieve zorg in het werkgebied van ZWN vertegenwoordigd zijn.
  • De lessen binnen het consortium ZWN gedeeld worden. Hoe we dat gaan doen, zullen we de komende tijd verder uitwerken. 

We richten ons de komende tijd op het opzetten van lerende netwerken rond drie thema’s. Hieronder kunt u lezen welke thema’s dit zijn, wie de trekkers zijn en wat de stand van zaken is.

Palliatieve zorg voor mensen met belemmerde toegang tot reguliere palliatieve zorg
Het doel van dit lerende netwerk is om de palliatieve zorg voor deze doelgroep te optimaliseren in het werkgebied van het consortium. Er is een stardocument geschreven waarin de doelen, werkwijze en activiteiten beschreven staan. Bij de tweede bijeenkomst, die plaats vond op 20 mei, is o.a. een terugkoppeling gegeven van de activiteiten uit de regio en zijn de thema’s voor de komende tijd opgehaald. In de volgende nieuwsbrief leest u hierover meer. Wilt u meer weten? Neem dan contact op via ma.echteld@avans.nl.

Implementatie in de palliatieve zorg
Op 20 mei vond de startbijeenkomst van dit lerende netwerk plaats. De verwachtingen en behoeften zijn met elkaar uitgewisseld en er is gekozen voor een werkwijze. 4x per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd waarbij aan de hand van concrete echte casussen van elkaar geleerd wordt. 2 of 3 personen bereiden een casus voor, dit kan een succesverhaal zijn of juist niet. De casus wordt, indien helpend, onderbouwd vanuit de literatuur. Bij de volgende bijeenkomst (digitaal, 2 september 9.30-11.00) zal de casus gaan over implementatie in de thuiszorg. Ook is gestart met een laagdrempelige mailgroep waarin vragen gesteld kunnen worden en kennis over implementatie gedeeld kan worden. Spreekt dit u aan en wilt u ook aansluiten? Stuur dan een mail naar a.kors@stichtingfibula.nl 

Patiëntenparticipatie in de palliatieve zorg
Op 15 juni was de startbijeenkomst van dit lerende netwerk. Ieders verwachtingen rond een lerend netwerk op dit gebied zijn geïnventariseerd. De volgende leervragen zijn vastgesteld: hoe kun je collectieve patiëntenparticipatie vormgeven en hoe doe je daarbij recht aan diversiteit. Spreekt deze leervraag u aan en wilt u ook aansluiten? Laat het weten via  a.kors@stichtingfibula.nl  De datum voor de volgende bijeenkomst volgt.