Artikel verschenen over actie-onderzoek naar transmurale consultatie

21-07-2021 Consortium Zuidwest Nederland
Artikel verschenen over actie-onderzoek naar transmurale consultatie

- uitgevoerd binnen het project Transmurale Samenwerking in de Palliatieve Zorg (TSPZ)

Korte terugblik project Transmurale Samenwerking in de Palliatieve Zorg (TSPZ)

Van 2016-2020 vond binnen het Consortium voor palliatieve zorg Zuidwest-Nederland het leer- en verbeterprogramma ‘Transmurale Samenwerking in de Palliatieve Zorg’ (TSPZ) plaats. Dit programma had als doel de transmurale samenwerking te verbeteren, waardoor de kwaliteit van leven voor patiënten en naasten stijgt. Het werd gefinancierd door ZonMw (projectnummer 844001104). Het TSPZ programma is officieel afgerond, maar in veel netwerken gaat de verbetering van transmurale samenwerking door. Hierbij willen we de netwerkcoördinatoren, projectteamleden en andere betrokkenen nogmaals bedanken voor hun inzet en de samenwerking. Binnen het onderzoeksprogramma kozen zeven netwerken palliatieve zorg voor een verbetertraject rond transmurale consultatie, transmurale overdracht of een transmuraal zorgpad. In elk van de zeven verbetertrajecten ging een transmuraal projectteam aan de slag en vond actie-onderzoek plaats. Het actie-onderzoek was gericht op het vergroten van kennis over het ontwikkelen en implementeren van interventies rond het gekozen thema. In actie-onderzoek zijn het projectteam en de onderzoekers gelijkwaardige partijen. Onderzoekers observeerden het proces van dichtbij, namen deel aan vergaderingen en verzamelden waar nodig aanvullende gegevens. Zij koppelden bevindingen terug naar de projectteams en op basis daarvan werden, indien nodig, plannen aangepast.  

 

Artikel over TSPZ-verbetertrajecten rond het thema transmurale consultatie gepubliceerd 

Begin juni is een wetenschappelijk artikel in BMC Palliative Care verschenen over het actie-onderzoek in vier netwerken palliatieve zorg. Deze netwerken hadden gekozen voor het ontwikkelen en implementeren van een transmurale consultatiefunctie. In het artikel beschrijven we hoe we aan de hand van het Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR) gegevens hebben verzameld en geanalyseerd, en welke bevorderende en belemmerende factoren we hebben gevonden. Het CFIR omvat vijf domeinen en wordt gebruikt voor het in kaart brengen van bevorderende en belemmerende factoren bij implementatie van zorgvernieuwingen. We vonden dat alle projectteamleden van mening waren dat een belangrijk kerndoel van een transmurale consultatiefunctie bestaat in het verbeteren van de continuïteit van palliatieve zorg voor patiënten gedurende hun gehele ziektetraject. Ondanks de gedeelde motivatie was het een uitdaging voor ziekenhuis- en andere zorgverleners om tot een gedeelde visie te komen over doelen, activiteiten en werkwijzen van een transmuraal consultatieteam. Veel factoren speelden daarbij een rol, waaronder verschillen in de manier van overleggen en verschillen in professioneel taalgebruik. Het artikel is ‘open access’ gepubliceerd, wat betekent dat het vrij mag worden verspreid.

Link: Development and implementation of a transmural palliative care consultation service: a multiple case study in the Netherlands | BMC Palliative Care | Full text (biomedcentral.com) 

Neem bij vragen gerust contact op met Marijanne Engel, e-mail: m.engel@erasmusmc.nl