Over Palliatieve Zorg Limburg-Zuidoost Brabant

Consortium Palliatieve Zorg Limburg-Zuidoost Brabant

Het consortium Limburg en Zuidoost Brabant bestaat uit het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het MUMC+, het IKNL, onderwijsinstituten (ROC’s en hogescholen), patiëntenbelangenorganisaties en zeven netwerken palliatieve zorg.

Het werkgebied van het consortium palliatieve zorg beslaat Limburg en Zuidoost Brabant. Het gaat om 1.858.325 inwoners. Het consortium werkt daarnaast samen met de zorginstellingen die vertegenwoordigd zijn in de netwerken, het NIVEL, zorgverzekeraars en de andere consortia palliatieve zorg in Nederland.

De missie van het consortium luidt als volgt: “het verbeteren van de kwaliteit van de palliatieve zorg in de regio door het faciliteren van de samenwerking van gelijkwaardige partijen met complementaire competenties en het verbeteren van de integratie van zorg, onderwijs en onderwijs”.

De basis van het consortium wordt gevormd door de al bestaande samenwerkingsverbanden. Als kernvoorwaarde is geformuleerd om bottom-up en vraaggestuurd te gaan werken, waarbij de structuur de inhoud moet volgen en niet andersom. Gelijkwaardigheid van de partners in het samenwerkingsverband is daarbij vanzelfsprekend. Daarnaast vindt het consortium het van belang dat best practices gedeeld en breder geïmplementeerd worden. 

Speerpunten

Onderwijs en het werken aan bewustwording van professionals heeft voor het consortium prioriteit waarbij een noodzaak bestaat aan het ontwikkelen van nieuwe onderwijsvormen zoals blended learning. Ook aan bewustwording van burgers moet aandacht worden besteed. Kruisbestuiving van onderwijs en onderzoek, bijvoorbeeld door het inzetten van studenten voor kleinschalig praktijkgericht onderzoek en samenwerking met lectoraten, wordt gezien als kansen om kennis te ontwikkelen en te delen. De behoefte aan een vroegere markering van de palliatieve fase en daarmee samenhangend, shared decisionmaking en het voeren van advance care planning gesprekken zijn onderwerpen die belangrijk worden gevonden evenals de overdracht van huisartsen naar de huisartsenpost. In het expertisecentrum is veel ervaring met het doen van onderzoek op het gebied van symptoombestrijding (oncologische pijn en benauwdheid) en advance care planning bij chronisch orgaanfalen en bij wilsonbekwame patiënten. 

Wie zijn de mensen achter het consortium?

 • Dr. A. Courtens, werkzaam bij het MUMC+ als coördinator van het Expertisecentrum palliatieve zorg MUMC+ en coördinator consultatie bij het IKNL, kwartiermaker van het consortium.
 • Vacature voor een (senior)-adviseur bij het IKNL met aandachtsgebied palliatieve zorg,
 • Drs. M.Brull, netwerkcoördinator van het netwerk palliatieve zorg Zuidoost Brabant, lid van de coördinatiegroep van het consortium.
 • Dhr T.Peters, projectmanager ketenzorg bij stichting land van Horne Weert en netwerk coördinator van het netwerk palliatieve zorg Weert e.o., lid van het coördinatieteam van het consortium.
 • Dhr G.Vaessen, Manager opleiding en training bij Zuyd Hogeschool Heerlen, lid van het coördinatieteam van het consortium.
 • Drs. J.Duits, teamleider bovenbouw HBO-V Fontys hogeschool, lid van het coördinatie team van het consortium.
 • Mw. M. Sarmiento, werkzaam bij het IKNL, secretariële ondersteuning van het consortium.

Projecten

In totaal zijn 6 projecten gehonoreerd door ZonMw:

 1. Development and Evaluation of a Multi-Purpose Toolbox Offering an Integrated Blended Program for Palliative Care in Undergraduate Medical Curricula.
 2. De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor en mbo-verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuid Oost Brabant.
 3. Advance care planning in de palliatieve fase van mensen met een verstandelijke beperking; ontwikkeling, evaluatie en implementatie van een ACP programma.
 4. Naar een rationele opioid-keuze bij continu subcutane infusie ter pijnbestrijding in de palliatieve fase: een rct naar neurotoxische bijwerkingen van morfine vs oxycodon bij een verminderde nierfunctie
 5. Patiëntenparticipatie bij de projecten van Palliantie: een structurele aanpak en implementatie in drie consortia palliatieve zorg.
 6. Empowering professional caregivers in providing palliative care for people with dementia and their loved ones, by increasing competency levels and interdisciplinary and transmural collaboration.

Structuur

Het consortium heeft een coördinatieteam en een breed samengestelde adviesraad. De coördinatiegroep komt twee-maandelijks bij elkaar, de adviesraad 2-3 keer per jaar. In de coördinatiegroep en in de adviesraad zitten vertegenwoordigers van zorginstellingen (zowel op management als op uitvoeringsniveau), de netwerken, het IKNL, onderwijsinstituten, patiëntenbelangenorganisaties, zorgverzekeraars en de universiteit. In de projecten zijn praktijk, onderwijs en onderzoek ook steeds met elkaar verweven en in ieder project zit een vertegenwoordiger van de patiëntenbelangenorganisatie. Deze worden gecoacht door Huis voor de Zorg.

Auteur: Consortium palliatieve zorg Limburg-Zuidoost Brabant